• Art. 64. planow. i zagosp...
  25.06.2024

Art. 64. planow. i zagosp. pr


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do decyzji o warunkach zabudowy

1.
Przepisy art. 51 podmioty uprawnione do wydania decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego ust. 2–3, art. 52 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, art. 53 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ust. 1a–1d, 3–5a i 5c–5f oraz art 54–56 stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy, z tym że:
Punkt pierwszy, termin, o którym mowa w artykule pięćdziesiątym pierwszym ustęp drugi, wynosi dziewięćdziesiąt dni, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej:
Litera – „a”, obiektu budowlanego, o którym mowa w artykule dwudziestym dziewiątym ustęp pierwszy punkt pierwszy „a” ustawy z dnia siódmego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku – Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni,
Litera „be”, biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w artykule czwartym ustęp pierwszy ustawy z dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku - o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, termin ten wynosi sześćdziesiąt pięć dni;
2) w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, termin, o którym mowa w art. 53 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ust. 5 zdanie drugie, wynosi 7 dni;
3) jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nie zawiadomi organu o konieczności przeprowadzenia oględzin terenu, termin, o którym mowa w art. 53 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ust. 5c, wynosi 7 dni.
1a.
Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. b nie stosuje się do biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 stosowanie przepisów ustawy do biogazowni rolniczej ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, której:
1)
łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 1 MW – w przypadku gdy przedmiotem działalności w tej biogazowni jest wytwarzanie energii elektrycznej;
2)
łączna moc osiągalna cieplna w skojarzeniu jest większa niż 3 MW – w przypadku gdy przedmiotem działalności w tej biogazowni jest wytwarzanie ciepła;
3)
roczna wydajność produkcji biogazu rolniczego przekracza 4 mln midx3 – w przypadku gdy przedmiotem działalności w tej biogazowni jest wytwarzanie biogazu rolniczego;
4)
roczna wydajność produkcji biometanu z biogazu rolniczego przekracza 2,4 mln midx3 – w przypadku gdy przedmiotem działalności w tej biogazowni jest wytwarzanie biometanu.
1b.
Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się przepisy art. 53 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ust. 5b i 5ba.
2.
W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania... Sprawdź
Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta w ... Sprawdź
Pozostałe dokumenty
Art. 64. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do decyz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 900 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...