• Art. 67c. - Aktualizacja...
  21.05.2024

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 67c. planow. i zagosp. pr


Aktualizacja danych przestrzennych i udostępnianie ich zbiorów

1.
Organy, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.
2.
Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1)
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2)
uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
3)
wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
4)
wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;
5)
przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.
3.
Organy, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4.
W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, której obszar wyłączono, przekazuje gminie, do której obszar włączono, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zmiany granic, kopie danych przestrzennych tworzonych dla aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2, dotyczących tego obszaru.
5.
W przypadku wydania zarządzenia zastępczego w sprawie:
1)
przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy bezczynność gminy, w zakresie koniecznym dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2)
wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium
– dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2 pkt 2 i 3, tworzy wojewoda, a następnie przekazuje je organowi właściwemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia.
Art. 67c. Aktualizacja danych przestrzennych i udostępnia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...