• Ustawa o wymianie informa...
  23.04.2024

Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.783 t.j. - Ustawa z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Obserwuj akt

Rozdział 2. Punkt kontaktowy

1.
W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną pełniącą funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami uprawnionymi a podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, zwaną dalej „punktem kontaktowym”.
2.
Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, podczas prowadzonych wspólnych patroli, spotkań operacyjnych lub innych operacji transgranicznych.
3.
Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, w ramach:
1)
współpracy na terenach przygranicznych, w tym realizowanej przez międzynarodowe centra współpracy;
2)
wykonywania zadań oficera łącznikowego podmiotu uprawnionego za granicą lub oficera łącznikowego wchodzącego w skład polskiego biura łącznikowego przy Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol).
4.
Punkt kontaktowy może upoważnić podmioty uprawnione do bezpośredniej wymiany informacji z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1. W upoważnieniu punkt kontaktowy określa warunki, zasady i sposób takiej wymiany.
5.
Ustawa nie narusza przepisów odrębnych o organizacji i zadaniach innych punktów kontaktowych niż wymieniony w ust. 1.
Do zadań punktu kontaktowego należy:
1)
przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz udzielanie odpowiedzi na te wnioski;
2)
przekazywanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, podmiotom uprawnionym, zgodnie z ich właściwością, w celu udzielenia odpowiedzi na te wnioski;
3)
przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty uprawnione;
4)
przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, informacji w przypadku, o którym mowa w art. 11 współpraca z punktem kontaktowym ust. 1 pkt 2;
5)
koordynowanie wymiany informacji;
6)
przetwarzanie, w tym przechowywanie, informacji wymienianych w oparciu o niniejszą ustawę.
1.
Punkt kontaktowy, w celu realizacji swoich zadań, posiada bezpośredni dostęp do:
1)
Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
2)
rejestru PESEL;
3)
centralnej ewidencji pojazdów;
4)
centralnej ewidencji kierowców;
5)
krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;
6)
Krajowego Rejestru Karnego;
7)
Krajowego Rejestru Sądowego;
8)
Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
9)
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
10)
Rejestru Dokumentów Paszportowych;
11)
Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności;
12)
danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego;
13)
Systemu Informacji Finansowej.
2.
Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów danych daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.).
Punkt kontaktowy może na zasadach określonych w ustawie wymieniać informacje zgromadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2.
1.
Punkt kontaktowy wymienia informacje z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, dostępnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi w międzynarodowej współpracy policyjnej, w szczególności udostępnianymi przez:
1)
Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol;
2)
Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol);
3)
biura SIRENE.
2.
Punkt kontaktowy może przekazywać podmiotom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, informacje za pośrednictwem oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów uprawnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, w Rzeczypospolitej Polskiej.
W punkcie kontaktowym mogą wykonywać swoje obowiązki funkcjonariusze, żołnierze lub pracownicy podmiotów uprawnionych.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób działania punktu kontaktowego,
2)
sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym,
3)
sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji,
4)
sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi,
5)
wzory formularzy wykorzystywanych do wymiany informacji
- mając na uwadze wymogi zapewnienia efektywnej wymiany informacji przez punkt kontaktowy oraz ciągłości jego funkcjonowania, wdrożenia systemu rejestrowania informacji w punkcie kontaktowym, w tym czasu przekazania lub otrzymania informacji oraz wniosków o przekazanie informacji, a także uwzględniając uregulowania Unii Europejskiej dotyczące ujednoliconych wzorów formularzy wymiany informacji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...