• Ustawa o wymianie informa...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Rozdział 3a. Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw trzecich i organizacji międzynarodowych

1.
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez podmioty uprawnione lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli:
1)
przekazanie jest niezbędne do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1;
2)
dane osobowe są przekazywane administratorowi w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, który jest podmiotem właściwym do realizacji celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 18e warunki przekazania danych osobowych odbiorcom z siedzibą w państwach trzecich ust. 1;
3)
państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przekazało dane osobowe, wyraziło uprzednią zgodę na ich przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku dalszego przekazania tych danych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej właściwy organ ścigania, który dokonał pierwotnego przekazania, lub inny właściwy organ ścigania tego samego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwala na dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy;
4)
Komisja Europejska w przypadku, o którym mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1, uznała, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden sektor w tym państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
5)
w razie braku decyzji Komisji, o której mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1:
a) zostały zapewnione lub istnieją odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 18c wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony przekazanych danych osobowych – w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 4,
b) ma zastosowanie wyjątek w szczególnych sytuacjach zgodnie z art. 18d przekazanie danych osobowych w razie braku decyzji KE i braku zabezpieczeń ochrony danych – w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w lit. a.
2.
Przekazanie danych osobowych bez uprzedniej zgody innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy takiej uprzedniej zgody nie da się uzyskać w odpowiednim terminie, a przekazanie jest:
1)
niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim lub
2)
ma istotne znaczenie dla ważnych interesów państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3.
W przypadku zastosowania przepisu ust. 2 państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiadające za wydanie uprzedniej zgody zostaje powiadomione o tym bez zbędnej zwłoki.
4.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy mogą, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zezwolić organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej na przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych, uprzednio przekazanych temu organowi przez podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile przekazał on dane osobowe, realizując zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej wystąpił do podmiotu uprawnionego lub punktu kontaktowego o zgodę na dalsze przekazanie danych osobowych uprzednio od nich otrzymanych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, organ uprawniony lub punkt kontaktowy może zezwolić na to dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy, w tym:
1)
wagi czynu zabronionego;
2)
celu, w którym dane osobowe zostały pierwotnie przekazane;
3)
stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, do których dane osobowe są dalej przekazywane.
1.
Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, terytorium lub przynajmniej jednego sektora w tym państwie trzecim, lub danej organizacji międzynarodowej – o ile Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
2.
Wydanie przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub organizacja międzynarodowa przestały zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych osobowych – nie wpływa na przekazywanie danych osobowych do danego państwa trzeciego, terytorium lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym państwie trzecim, lub do danej organizacji międzynarodowej na mocy art. 18c wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony przekazanych danych osobowych i art. 18d przekazanie danych osobowych w razie braku decyzji KE i braku zabezpieczeń ochrony danych.
1.
W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli przepisy prawa przewidują odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych.
2.
W przypadku braku prawnie wiążącego aktu, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli administrator danych stwierdził, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności związanych z przekazaniem danych osobowych, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych, w szczególności poufności przekazanych danych, celu, w którym dane zostały przekazane, lub sposobu ich wykorzystania, tak aby nie zostały one użyte do wydania orzeczenia lub wykonania kary śmierci, lub innego rodzaju okrutnego lub nieludzkiego traktowania lub karania.
3.
Administrator danych dokumentuje fakt przekazania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w ust. 2, oraz bez zbędnej zwłoki informuje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie.
4.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 5, fakt przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które zostały przez administratora danych uznane, na podstawie ust. 2, za zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych.
5.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1)
datę i godzinę przekazania;
2)
informacje o właściwym organie odbierającym;
3)
uzasadnienie przekazania;
4)
wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
6.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych współpracuje z podmiotami uprawnionymi i punktem kontaktowym w celu prawidłowej realizacji obowiązku zawartego w ust. 2.
1.
W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1, oraz braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 18c wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony przekazanych danych osobowych ust. 1 i 2, dane osobowe lub określona ich kategoria mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie jest niezbędne:
1)
w celu ochrony życia lub zdrowia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby;
2)
w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią;
3)
dla zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu ryzyku naruszenia bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego;
4)
w indywidualnym przypadku do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1;
5)
w indywidualnym przypadku dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z celami określonymi w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1.
2.
Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, stwierdziły, że podstawowe prawa i wolności konkretnej osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
3.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 4, fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1)
datę i godzinę przekazania;
2)
informacje o właściwym organie odbierającym;
3)
uzasadnienie przekazania;
4)
wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
1.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowach międzynarodowych dotyczących współpracy policyjnej zawartych z państwami trzecimi, dane osobowe w indywidualnych i konkretnych przypadkach mogą zostać przekazane bezpośrednio odbiorcom mającym siedzibę w państwach trzecich jedynie wówczas, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1)
przekazanie jest niezbędne do wykonania prawnie określonego zadania podmiotu uprawnionego do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1;
2)
podmiot uprawniony stwierdza, że podstawowe prawa i wolności danej osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przedmiotowym przekazaniem;
3)
podmiot uprawniony uznaje, że przekazanie organowi ścigania państwa trzeciego do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, byłoby nieskuteczne lub niewłaściwe, w szczególności z uwagi na niemożność zachowania odpowiedniego terminu;
4)
organ ścigania państwa trzeciego zostaje o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki, chyba że byłoby to nieskuteczne lub niewłaściwe;
5)
podmiot uprawniony informuje odbiorcę o konkretnym celu, w którym dane osobowe mają być wyłącznie przetwarzane przez odbiorcę, pod warunkiem że takie przetwarzanie jest niezbędne.
2.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, dokumentują fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 oraz niezwłocznie informują Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie.
3.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1)
datę i godzinę przekazania;
2)
informacje o właściwym organie odbierającym;
3)
uzasadnienie przekazania;
4)
wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
Do wymiany informacji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 współpraca z punktem kontaktowym ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 12 warunki przekazywania informacji organom ścigania państw członkowskich UE, z wyłączeniem ust. 1a, art. 13 przesłanki odmowy przekazania informacji, art. 14 wymóg uzyskania zgody na przekazanie informacji, art. 16 przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku ich wymiany i art. 17 zasady przetwarzania informacji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...