• Ustawa o wymianie informa...
  23.04.2024

Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.783 t.j. - Ustawa z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Obserwuj akt

Rozdział 4. Ochrona danych osobowych

1.
Podmioty uprawnione mogą wymieniać dane osobowe z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, po uprzednim zweryfikowaniu ich prawidłowości, aktualności i kompletności oraz w sposób umożliwiający podmiotom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, dokonanie oceny tych danych w tym zakresie.
2.
Podmiot uprawniony, który otrzymał dane osobowe od podmiotów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, bez wniosku, dokonuje niezwłocznie weryfikacji tych danych w zakresie ich przydatności do realizacji celu, w którym dane zostały przekazane.
3.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, który przekazał nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne lub niezupełne dane osobowe albo przekazał te dane z naruszeniem przepisów ustawy, jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, poinformować o tym podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane, przekazując dane właściwe, albo, w zależności od okoliczności, o których mowa w art. 21 obowiązek zachowania terminów przechowywania danych osobowych ust. 1, dane te usunąć.
1.
Dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony przechowuje przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim te dane zostały uzyskane, lub przez okres niezbędny do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, zgodnie z terminami oraz zasadami przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony.
2.
Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji zgromadzonych danych osobowych i usuwają dane zbędne albo dokonują ich pseudonimizacji.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Dane osobowe, wymieniane z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz podmiotami uprawnionymi, punkt kontaktowy przechowuje i przetwarza przez okres niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 5.
1.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych określił termin ich przechowywania, po upływie którego wymagane jest ich usunięcie lub zweryfikowanie, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i przechowuje, ma obowiązek zachowania takiego terminu.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany, są niezbędne w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych określił ograniczenia dotyczące przetwarzania tych danych wynikające z prawa krajowego tego państwa, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i przechowuje, ma obowiązek uwzględnić takie ograniczenia.
1.
Podmioty uprawnione, które przekazały lub udostępniły dane osobowe podmiotowi, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, albo otrzymały takie dane od tego podmiotu, odnotowują lub dokumentują fakt takiego przekazania, udostępnienia lub otrzymania w celu weryfikacji legalności przetwarzanych danych, ich integralności oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.
2.
Odnotowanie lub dokumentowanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony.
3.
Obowiązek niezwłocznego odnotowania lub udokumentowania faktu przekazania, udostępnienia lub otrzymania danych osobowych dotyczy również punktu kontaktowego.
1.
Punkt kontaktowy prowadzi rejestr realizowanych za jego pośrednictwem wniosków o informacje:
1)
składanych w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a wymiana informacji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ust. 2,
2)
z Systemu Informacji Finansowej składanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
– zwanych dalej „wnioskami o informacje”.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
datę złożenia wniosku o informacje;
2)
nazwę i dane kontaktowe podmiotu składającego wniosek o informacje;
3)
imię i nazwisko osoby składającej wniosek o informacje;
4)
imię i nazwisko osoby będącej odbiorcą informacji, jeżeli punkt kontaktowy ma te dane;
5)
oznaczenie postępowania, w związku z którym złożono wniosek o informacje;
6)
przedmiot wniosku o informacje;
7)
wskazanie daty oraz sposobu rozpatrzenia wniosku o informacje.
3.
Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich zarejestrowania i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
4.
Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są udostępniane do wglądu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na uzasadniony wniosek, w związku z weryfikacją zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
W zakresie, w jakim w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a wymiana informacji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ust. 2, podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, dokonują bezpośredniej wymiany informacji z wyznaczonymi właściwymi organami, podmioty te prowadzą rejestry w zakresie wynikającym z art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje. Przepisy art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
Organy prowadzące rejestry na podstawie art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje i art. 25b bezpośrednia wymiana informacji miedzy wyznaczonymi właściwymi organami przekazują w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane za zakończony rok dotyczące informacji zgromadzonych w tych rejestrach, obejmujące w szczególności informacje o:
1)
liczbie złożonych wniosków o informacje wraz ze wskazaniem organu składającego;
2)
sposobie rozpatrzenia wniosku o informacje;
3)
średnim czasie rozpatrzenia wniosku o informacje;
4)
liczbie spraw dotyczących przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53, z późn. zm.), w których po przekazaniu odpowiedzi na wniosek wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze – w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla organu prowadzącego rejestr;
5)
liczbie osób, wobec których sporządzono akt oskarżenia dotyczący przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, oraz liczbie osób skazanych za takie przestępstwa – w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla organu prowadzącego rejestr;
6)
zasobach ludzkich lub informatycznych zaangażowanych przez organy prowadzące rejestry na podstawie art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje i art. 25b bezpośrednia wymiana informacji miedzy wyznaczonymi właściwymi organami do obsługi wniosków o informacje składanych w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a wymiana informacji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ust. 2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 r. poz. 1700).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...