• Ustawa o wymianie informa...
  23.04.2024

Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.783 t.j. - Ustawa z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w art. 6 dostęp do ewidencji, rejestrów i zbiorów danych ust. 1, zapewnią na własny koszt punktowi kontaktowemu bezpośredni dostęp do tych zbiorów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Do czasu uzyskania przez punkt kontaktowy bezpośredniego dostępu do zbiorów danych, o których mowa w art. 6 dostęp do ewidencji, rejestrów i zbiorów danych ust. 1, administratorzy tych zbiorów zapewnią punktowi kontaktowemu dostęp do danych zawartych w tych zbiorach w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań przez punkt kontaktowy.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 19 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o Policji zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 19 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o Policji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.11.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 1371]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...