• Art. 106. - Przychody Fu...
  29.11.2022

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.11.2022

Dz.U.2022.0.690 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 106. prom. zatr.


Przychody Funduszu Pracy

1.
Przychodami Funduszu Pracy są:
1)
obowiązkowe składki na Fundusz Pracy;
2)
dotacje budżetu państwa;
3)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy;
4)
odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów;
4a)
odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów zawartych na ich podstawie z dysponentem funduszu, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy;
5)
spłaty rat i odsetki od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy;
6)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES;
6a)
środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 62 świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy_ 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
6b)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań publicznych służb zatrudnienia innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego;
6c)
odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
6d)
środki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 105 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);
7)
inne wpływy.
2.
Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w art. 115 uprawnienia wojewody do wymierzania kar pieniężnych, egzekucja kar pieniężnych i art 119-123, a także środki pieniężne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 postępowanie ze środkami pozostałymi po likwidacji spółdzielni ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085).
3.
Dysponent Funduszu Pracy, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę zasiłków.
4.
(uchylony)

Dokumenty powiązane z artykułem:

Informacja o sporządzeniu remanentu Sprawdź
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Sprawdź
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego Sprawdź
Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobo... Sprawdź
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Sprawdź
Art. 106. Przychody Funduszu Pracy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...