• Art. 108. - Inne działan...
  27.09.2022

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 27.09.2022

Dz.U.2022.0.690 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 108. prom. zatr.


Inne działania finansowane ze środków Funduszu Pracy

1.
Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie:
1)
kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 3 i art. 40 szkolenia bezrobotnych ust. 5;
2)
kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 instytucje rynku pracy ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy;
3)
(uchylony)
4)
kosztów, o których mowa w art. 109 przekazywanie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań ust. 7a;
4a)
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy ust. 2a i 2aidx1;
4b)
kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy ust. 2d;
5)
kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 zadania OHP ust. 6;
5a)
kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych;
6)
kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 23 skład rad rynku pracy ust. 12 i 15;
7)
(uchylony)
8)
(uchylony)
9)
kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których mowa w art. 41ust . 4 i 5 oraz art. 43 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do poszukującego pracy;
9a)
kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 40b szkolenia z języka polskiego dla bezrobotnych i poszukujących pracy cudzoziemców ust. 1;
10)
jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 41ust . 9;
11)
pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42 pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia;
12)
kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 zwrot kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i art. 48a finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu na targi i giełdy pracy;
13)
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, jednorazowych środków na założenie i przystąpienie do spółdzielni socjalnej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
14)
kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego bezrobotnego;
15)
dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48 dodatek aktywizacyjny;
16)
zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51 zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, art. 56 zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych i art. 59 kierowanie do prac interwencyjnych i refundacja kosztów pracodawcy;
16a)
grantów, o których mowa w art. 60a grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy i art. 60aa grant za zatrudnienie osoby skierowanej;
16b)
świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego;
16c)
refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne;
16d)
kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego;
16e)
zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem bezrobotnych, o których mowa w art. 51a umowa o refundacji części kosztów zatrudnienia osoby skierowanej;
16f)
kosztów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, o których mowa w art. 61aa uprawnienia poszukującego pracy;
17)
stypendiów, o których mowa w art. 41 stypendium w okresie odbywania szkolenia, art. 42a finansowanie kosztów studiów podyplomowych, art. 53 skierowanie do odbycia stażu, art. 53g stypendium dla uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz art. 55 stypendium w związku z podjęciem nauki przez bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych;
17a)
kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l źródła finansowania przygotowania zawodowego dorosłych ust. 1;
17b)
opłat, o których mowa w art. 40a sfinansowanie opłaty za postępowanie nostryfikacyjne lub w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów;
18)
składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 54 składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od stypendiów;
19)
zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57 zwrot kosztów organizatorowi robót publicznych;
19a)
zwrotu kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący DPS albo jednostkę organizacyjną WRiPZ z tytułu zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy, o których mowa w art. 57a zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej albo w jednostce organizacyjnej WRiPZ ust. 1;
20)
(uchylony)
21)
kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem;
21a)
kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b umowa na doprowadzenie bezrobotnego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy;
21b)
kosztów umów, o których mowa w art. 62f umowa o realizację programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców ust. 1;
22)
świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy ust. 1 pkt 1 lit. a;
22a)
świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy ust. 1 pkt 1 lit. a;
22b)
kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o których mowa w art. 62a Program Aktywizacja i Integracja ust. 9;
22c)
programów regionalnych, o których mowa w art. 66c programy regionalne;
22d)
zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d zlecanie działań aktywizacyjnych;
22e)
pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 61e finansowanie pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych;
22f)
wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k bon szkoleniowy ust. 1;
22g)
wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l bon stażowy ust. 1;
22h)
refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m bon zatrudnieniowy ust. 7;
22i)
wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n bon na zasiedlenie;
22j)
kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a przeznaczenie środków KFS;
23)
(uchylony)
24)
(uchylony)
24a)
świadczeń, o których mowa w art. 73a skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych ust. 3;
25)
refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 obowiązki pracodawcy w przypadku zwolnienia monitorowanego, świadczenie szkoleniowe ust. 8;
26)
zasiłków, o których mowa w art. 71 prawo do zasiłku dla bezrobotnych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych zasiłków, o których mowa w art. 72 wysokość zasiłku dla bezrobotnych ust. 13;
27)
refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100 dodatek do wynagrodzenia pracowników na niektórych stanowiskach;
27a)
(uchylony)
28)
kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 tryb i zasady opłacania składek na Fundusz Pracy ust. 5;
29)
kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
30)
opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy;
30a)
kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy;
30b)
kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy;
31)
opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
31a)
opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw;
31b)
realizacji przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form aktywizacji, o których mowa w ustawie, do osób niezarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy;
31c)
kosztów związanych z organizowaniem giełd pracy i targów pracy w celu prowadzenia pośrednictwa pracy;
32)
kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi;
33)
badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy;
34)
kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy;
35)
wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w ramach umów międzynarodowych;
36)
kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;
36a)
kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy;
37)
kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, w ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 38 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 szkolenia bezrobotnych ust. 2h, oraz kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ust. 6;
38)
kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy;
38a)
kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy;
38b)
kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy;
39)
(uchylony)
40)
świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń;
41)
zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 nawiązanie stosunku pracy w spółdzielni, zwrot opłaconych składek ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
42)
restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;
42a)
kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę;
42b)
kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o których mowa w pkt 42a;
43)
kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy;
44)
odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy;
45)
spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz Pracy;
46)
zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych, o których mowa w art. 141 przepis przejściowy;
47)
(uchylony)
48)
kosztów, o których mowa w art. 42a finansowanie kosztów studiów podyplomowych;
49)
wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o których mowa w art. 106a przeznaczanie środków Funduszu Pracy na działania związane z udziałem w sieci EURES;
50)
wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b przeznaczanie środków Funduszu Pracy na działania publicznych służb zatrudnienia współfinansowane z budżetu UE;
51)
specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50;
52)
zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a programy specjalne ust. 11;
53)
kosztów realizacji projektów pilotażowych;
54)
zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o świadczeniach przedemerytalnych;
54a)
kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 118b operacyjny audyt zewnętrzny;
55)
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
56)
(uchylony)
57)
kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy;
58)
kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o których mowa w pkt 57;
59)
kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 zadania asystenta rodziny ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447);
60)
kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i ich finansowanie ust. 1 i art. 64c dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
61)
świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
62)
kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa dofinansowanie kosztów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
63)
jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743 oraz z 2021 r. poz. 1162), przysługującego osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, w roku 2019;
64)
kosztów szkolenia, o których mowa w art. 22i dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.).
1a.
Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1b.
Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1c.
Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1d.
Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1e.
Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1f.
Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach
o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1fa.
Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1fb.
Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1fc.
Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1fd.
Ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1fe.
Ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. są finansowane:
1)
staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
1g.
W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014–2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1h i 1i.
1h.
Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014–2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 przekazywanie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.
1i.
Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014–2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 przekazywanie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 przekazywanie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań ust. 7h–7j.
1j.
Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016–2018 są finansowane koszty, o których mowa w art. 150f umowa o refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia i art. 150g finansowanie kosztów wynikających z umów o zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia.
1k.
Ze środków Funduszu Pracy mogą być współfinansowane pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe, o których mowa w art. 61e finansowanie pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych pkt 2 i 3 oraz art. 61ea pożyczki i usługi, które mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy i środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021–2027 i kolejnych, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem i obsługą pożyczek.
2.
Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.
2a.
Minister właściwy do spraw pracy przy podziale środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy uwzględnia w szczególności działania aktywizujące bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.
3.
Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Informacja o sporządzeniu remanentu Sprawdź
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Sprawdź
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego Sprawdź
Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobo... Sprawdź
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Sprawdź
Art. 108. Inne działania finansowane ze środków Funduszu ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...