• Art. 18e. - Wymogi forma...
  02.10.2023

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.735 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 18e. prom. zatr.


Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia

1.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia, zawierającego następujące dane:
1)
oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;
2)
adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy lokali, o których mowa w art. 19fa obowiązek posiadania lokalu, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa oraz numerem telefonu;
3)
oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
3a)
określenie rodzaju świadczonych usług:
a) pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub
b) pracy tymczasowej;
4)
numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile podmiot posiada taki numer;
5)
numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy, o ile podmiot posiada taki numer;
6)
adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.
2.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot:
1)
składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki prowadzenia agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej - określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.";
2)
przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 18k opłata za wydanie certyfikatu o wpisie do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1, lub składa jego kopię.
3.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4.
Przedsiębiorca zagraniczny, o którym mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust. 3, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia.
Art. 18e. Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru agen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...