• Art. 24. - Zlecanie real...
  20.05.2024
Obserwuj akt

Art. 24. prom. zatr.


Zlecanie realizacji usług rynku pracy

1.
Marszałek województwa lub starosta w ramach środków określonych w budżecie danego samorządu mogą zlecić realizację usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 usługi rynku pracy, ust. 1:
1)
jednostkom samorządu terytorialnego;
2)
organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się problematyką rynku pracy;
3)
związkom zawodowym;
4)
organizacjom pracodawców;
5)
instytucjom szkoleniowym;
6)
agencjom zatrudnienia;
7)
centrom integracji społecznej.
1a.
Marszałek województwa lub starosta przy zlecaniu usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 usługi rynku pracy ust. 1, zapewnia ich realizację zgodnie z warunkami, trybem i sposobami realizacji usług rynku pracy.
2.
Zlecanie wykonywania usług rynku pracy lub usług i instrumentów rynku pracy, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub przez zakup tych usług, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy uwzględnieniu sposobu ich realizacji zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
3.
Zlecanie realizacji usług rynku pracy lub usług i instrumentów rynku pracy nie może dotyczyć:
1)
spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej;
2)
wydatkowania i gospodarowania środkami Funduszu Pracy.
4.
Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia w zakresie realizacji usług rynku pracy na rzecz podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1-4 na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.
W okresie udziału bezrobotnego w usługach rynku pracy lub usługach i instrumentach rynku pracy zlecanych podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7, przez marszałka województwa lub starostę, powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie.
Art. 24. Zlecanie realizacji usług rynku pracy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...