• Art. 36b. - Wniosek o ud...
  08.02.2023

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 08.02.2023

Dz.U.2022.0.690 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 36b. prom. zatr.


Wniosek o udzielenie akredytacji

1.
Podmiot ubiegający się o udzielenie akredytacji składa do ministra właściwego do spraw pracy wniosek o udzielenie akredytacji, jeżeli spełnia następujące kryteria:
1)
posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1, albo jest podmiotem, o którym mowa w art. 18c działalność nie wymagająca wpisu do rejestru agencji zatrudnienia ust. 1 pkt 2 albo 3, albo ust. 2 pkt 3;
2)
spełnia warunki określone w art. 19 wymogi wobec podmiotu zamierzającego prowadzić agencję zatrudnienia;
3)
posiada systemy teleinformatyczne umożliwiające realizację pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tym stronę internetową oraz elektroniczny rejestr ofert pracy;
4)
wykaże minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa do pracy za granicą;
5)
nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie, które może skutkować wykreśleniem z rejestru na podstawie art. 18m wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia.
2.
Wniosek o udzielenie akredytacji zawiera następujące dane:
1)
oznaczenie podmiotu;
2)
adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, oraz adres, pod którym będzie prowadzone pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa;
3)
oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
4)
numer identyfikacji podatkowej NIP – o ile podmiot taki numer posiada;
5)
(uchylony)
6)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – o ile podmiot taki numer posiada;
7)
adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, a także inne dane teleadresowe.
3.
W przypadku gdy podmiot składający wniosek o udzielenie akredytacji przewiduje prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES we współpracy z podmiotami współpracującymi, o których mowa w art. 36d umowa akredytacyjna ust. 3, we wniosku o udzielenie akredytacji zamieszcza się następujące dane dotyczące podmiotu współpracującego:
1)
oznaczenie podmiotu;
2)
adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, oraz adres, pod którym będzie prowadzone pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa;
3)
oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
4)
adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, a także inne dane teleadresowe.
4.
Podmiot ubiegający się o udzielenie akredytacji składa we wniosku o udzielenie akredytacji oświadczenie potwierdzające:
1)
spełnianie warunków, o których mowa w art. 19 wymogi wobec podmiotu zamierzającego prowadzić agencję zatrudnienia;
2)
znajomość obowiązków wynikających z ustawy oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie realizacji działań sieci EURES, a także wynikających z umowy akredytacyjnej, o której mowa w art. 36d umowa akredytacyjna ust. 2;
3)
nieprowadzenie w stosunku do podmiotu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;
4)
upływ dwóch lat od dnia rozwiązania z podmiotem umowy akredytacyjnej, o której mowa w art. 36d umowa akredytacyjna ust. 2, w drodze wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w art. 36e pozbawienie akredytacji ust. 2 pkt 2, do dnia złożenia wniosku o udzielenie akredytacji;
5)
posiadanie zasobów finansowych umożliwiających realizację działań sieci EURES wynikających z ustawy oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie realizacji działań sieci EURES, a także wynikających z umowy akredytacyjnej, o której mowa w art. 36d umowa akredytacyjna ust. 2;
6)
kompletność danych zawartych we wniosku o udzielenie akredytacji oraz ich zgodność z prawdą.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6.
Wniosek o udzielenie akredytacji może być złożony w postaci elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w art. 4 zadania ministrów właściwych do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego ust. 1 pkt 8, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych.
7.
Minister właściwy do spraw pracy ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra informacje o terminach składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie akredytacji.
Art. 36b. Wniosek o udzielenie akredytacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...