• Art. 66f. - Umowa o świa...
  28.05.2024

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2024.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 66f. prom. zatr.


Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych

1.
Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych określa w szczególności:
1)
warunki realizowania działań aktywizacyjnych przez realizatora;
2)
liczbę bezrobotnych, którzy będą kierowani do realizatora;
3)
warunki rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej bezrobotnych, którzy zostaną skierowani przez powiatowy urząd pracy do realizatora;
4)
tryb kierowania bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy do realizatora;
5)
zakres danych bezrobotnych, przekazywanych realizatorowi przez powiatowy urząd pracy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, obejmujący:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) miejsce zamieszkania,
d) kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe;
6)
okres realizacji działań aktywizacyjnych wobec bezrobotnych;
7)
wysokość wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej oraz wysokość wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu, do których osiągnięcia jest obowiązany realizator, oraz obowiązek zwrotu środków, o którym mowa w art. 66j zwrot środków przez realizatora działań aktywizacyjnych, w przypadku nieosiągnięcia tych wskaźników;
8)
maksymalną wysokość wynagrodzenia brutto należnego realizatorowi;
9)
warunki i tryb przekazywania środków Funduszu Pracy realizatorowi;
10)
sposób dokumentowania spełniania warunków uprawniających realizatora do otrzymania wynagrodzenia;
11)
zakres i sposób dokumentowania działań realizowanych przez realizatora wobec bezrobotnych;
12)
sposób przekazywania pomiędzy stronami informacji o przebiegu realizacji zleconych działań aktywizacyjnych;
13)
działania planowane do podjęcia w przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji zlecenia działań aktywizacyjnych;
14)
zakres odpowiedzialności stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych.
2.
Marszałek województwa może kontrolować powiatowe urzędy pracy oraz realizatora w zakresie przestrzegania postanowień umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych.
3.
Realizator jest obowiązany udostępniać marszałkowi województwa dane i dokumenty oraz udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli, w szczególności dotyczących dokumentowania działań aktywizacyjnych, spełniania warunków uprawniających do wypłaty wynagrodzenia, osiągniętych wskaźników skuteczności zatrudnieniowej oraz utrzymania w zatrudnieniu.
4.
Powiatowy urząd pracy jest obowiązany udostępniać marszałkowi województwa dane i dokumenty oraz udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli, w szczególności dotyczących rekrutacji i kierowania bezrobotnych do realizatora.
5.
Do kontroli przeprowadzanej przez marszałka województwa przepisy art. 111 uprawnienia nadzorcze wojewody stosuje się odpowiednio.
6.
Marszałek województwa przesyła ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o:
1)
przeprowadzonej w województwie procedurze zlecania działań aktywizacyjnych, niezwłocznie po jej zakończeniu;
2)
zakresie i efektywności zleconych działań aktywizacyjnych i ich wpływie na regionalny i powiatowe rynki pracy, niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych;
3)
wynikach kontroli, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po jej zakończeniu.
Art. 66f. Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...